LÊ BÁ THÔNG'S FAMILY TREE PHOTO


LÊ BÁ THÔNG'S FAMILY TREE
Welcome to my Webpage "LÊ BÁ THÔNG'S FAMILY TREE PHOTO", dedicated to my grandchildren and their next generations... Thanks for visiting and have a nice day!
-

Our Children:
(Click pictures for more web photos)


1. Lê Thị Thanh Nhàn--------2. Lê Thị Thanh Trang--------3. Lê Bá Trí--------4. Lê Bá Dũng

-----
5. Lê Thị Thanh Nhă--------6. Lê Bá Hùng------------------7.Lê Thị Thanh Tâm-------------8. Lê Bá Phúc


1.Lê Thị Thanh Nhàn

Husband: Lưu quốc Niệm

Sons:
- Lưu Khí Nam
- Lưu Khí Trung

2. Lê Thị Thanh Trang

Husband: Nguyễn Thanh Lương

Sons:
- Nguyễn Tuấn Anh
- Nguyễn Tuấn Kiệt

3. Lê Bá Trí

(The Sixteenth Generation)

Wife: Hoàng Phương Liên

Children:
- Lê Hoàng Châu
- Lê Bá Kiên
(The Seventeenth Generation)
The Editor of the chronicle of our ancestry

- Lê Bá Khoa

4. Lê Bá Dũng

Wife: Dương Hoàng Lan

Daughter:
- Lê Thanh Thủy Linh

5. Lê Thị Thanh Nhă

Husband: Dave Nickerson

Children:
- Jack Nickerson
- Amanda Nickerson

6. Lê Bá Hùng

Wife: Lyn Lê

Children:
- Allison Lê
-Christian Lê

7. Lê Thị Thanh Tâm

Daughter
- Avery Mataka

8. Lê Bá Phúc

Wife: Shireen

Son
- BrodyOur grandchildren
(Click names for their pictures)

The front row:
Christian Le - Khoa Ba Le - Avery Le Mataka - Hoang Chau Le - Tuan Kiet Nguyen - Thuy Linh Le - Amanda Nickerson - Jack Nickerson

The back row:
Kien Ba Le - Nam Khi Luu - Tuan Anh Nguyen - Trung Khi Luu - Allison Le


The Lê Bá Thông's Greatest Family
Pictures For Life


Lê Bá Thông and Lê Thị Minh and 28 members of their entire family (sons, daughters, children-in-laws and grandchildren) posed for a photo of the family reunion at the wedding of their grandson, Nguyễn Tuấn Anh and Kim Weinberg (center) on October 20th 2018 in Chantilly, Virginia
VIDEO "COUSIN'S DANCE"

LÊ BÁ THÔNG and GRANDDAUGHTER ALLISON LÊ