Lăng Mộ Ông Bà
Lăng Mộ Ông Bà

Our Ancestor's TombLăng Mộ của Ông Lê Bá Hựu
(thứ nam của Đô Đốc Lê Bá Lao, Tổng Trấn thành Thuận An triều Nguyễn)
và Phu Nhân Bà Công Tôn Nữ Nhuận Sanh
(cháu nội của Thụy Thái Vương Hồng Y ḍng dơi vua Minh Mạng)

The monument to the memory of Mr Lê Bá Hựu
(The son of Admiral Lê Bá Lao, Commanding Officer of Fort Thuận An under Nguyễn Dynasty)
and his wife Mrs Công Tôn Nữ Nhuận Sanh
(A niece of Thụy Thái Vương Hồng Y, a grandson of King Minh Mạng)


(Đệ Cửu Chi - The Nineteen Generation)