KHÓA 25 TRƯỜNG VBQGVN

KỶ NIỆM 40 NĂM MĂN KHÓA

(The 40th Class 25 VNMA Reunion)Đại hội 18 Trường VBQGVN tại Hilton Alexandria, Mark Center, Virginia ngày 8 tháng 7 năm 2012
Tại Arlington, Virginia ngày 5 tháng 7 năm 2012

(The annual Vietnamese National Military Academy reunion was held at Hilton Alexandria, Mark Center, Virginia on July 5, 2012)
THE VIETNAMESE NATIONAL MILITARY ACADEMY

(Courtesy of The Assembly July 1999)Lt Commander Thong Ba Le and Major Chuck Collins, US Air Force at VNMA Sept 1972 , Dalat Vietnam
Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

HTML Web Counter
Dell Coupon Code