Đệ Nhất Nam Dương

GIỚI THIỆU SÁCH
Trân trọng giới thiệu đến các chiến hữu và thân bằng hữu tác phẩm:

"Can Trường Trong Chiến Bại"

của Phó Đề-Đốc Hồ-văn Kỳ-ThọaiTrang Nhà

NGUYỄN KHOA NAM


Album Khoá 10 SQHQ
Họp Khóa 10,11,12 Hải Quân


Đệ Nhất Nam Dương