Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Thu Seattle Nhớ Huếcủa

Hoàng Sa NQT

Thu vàng ươm nắng vàng hoe
Heo may thoảng nhẹ buồn se-sắc ḷng
Rừng phong(1) đỏ rực bên đường
Ngỡ đi trong bóng phượng hồng ngày xưa
Lũng chiều vi-vút thông đưa
Đầu non tuyết án vẫn-vơ mây ngàn(2)
Mịt-mùng xứ Huế quan-san
Nửa khung trời lộng muôn vàn dặm bay
Hương-giang nước cuốn dâng đầy
Thu mây bàng-bạc thân gầy lũy xưa
Lá me vàng óng đong-đưa
Dẫu tha-thiết rụng cũng thưa-thớt chiều
Cô-đơn ngồi ngóng tịch-liêu
Vàng-son Huế củ thu nhiều vấn-vương ./.

(1) Rừng maple muà thu ở Seattle
(2) Ngọn Olympic, Washington State


Hoàng Sa_NQT