BEAUTY

by Thong Ba Le

Trumpet daffodils on dew-drenched leaves,
snowy pointed mountains spearing the blue sky,
green velvety carpet with colorful flowers made me cry
in appreciation and memorize a far away scenery.

Serene rivers with vapor thin clouds in the morning,
broken wild plants flowing by marble - like edges,
the bright illuminated sunrays piercing the universe
enlightened the love of nature and lovers' well being.

The weeping willow boughs in the wintry weather,
with ice - coated branches sparkling in the windy evening
like chandeliers, brought to mind a long ago feeling,
oscillated with the singing of lovebirds that snuggled together.

White-capped waves in the raging of the sea,
the trembling earth showed the chagrined state of mind to be.
Đẹp

Hoa kèn vàng nở trong sương
Lá cây đẩm ướt bên đường cỏ may
Thảm xanh trải mướt hương đầy
Lệ mừng như mộng cảnh này năm nao
Sông buồn sương sớm bay cao
Rong bèo theo nước cuốn trào nhấp nhô
Qua gành cẩm thạch ven hồ
Vầng dương rọi nắng điểm tô cảnh bồng
Cuối thu hàng liễu chờ đông
Cành cây đá đọng ánh hồng ban mai
Đong đưa điệu nhịp ngắn dài
Chim khuyên rỉa cánh hồn ai thẫn thờ
Bạc đầu sóng cuộn biển mơ
Đất rung tâm động ư thơ dạt dào
Ngóng về quê Mẹ khát khao
Bồng lai tiên giới trăng sao mỹ miều.


(Click here to view slide show)

(Back to homepage)