Tủ Sách Phật Học
Phước Quế


Tín Tâm Minh

Phước QuếPhước Quế Publications
心銘

Tín Tâm Minh

Tin Vào Tâm

Verses on the Faith-Mind

Incrit sur la foi en l’esprit

 

 

Lời Tựa

 

Tăng Xán (Seng T’san) là tổ thứ ba của Thiền tông, một tông phái của Phật Gíao đại thừa tại Trung Quốc. Thiền sư sống ở thế-kỷ thứ sáu, nối pháp của nhị tổ Huệ Khả (Huike). Huệ Khả nối tiếp Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) là tổ sư của tông này và cũng là tổ thứ 28 sau Phật Thích Ca Mâu Ni của ḍng Thiền Ấn Độ. Sau khi được ẩn khá (nghĩa là khi đệ tử được thầy xác nhận ḿnh đă ḥan tất tất cả điều kiện dưới sự hướng dẫn của thầy), thiền sư Tăng Xán lang thang đây đó, sống ẩn dật không ai biết. Sư là tác giả của Tín Tâm Minh, một tác phẩm trứ danh, rất phổ biến trong giới thiền. Bài này gồm 584 chữ và kết hợp những giáo lư của đạo Phật và đạo Lăo.

 

Chúng tôi thu thập trong tập này nguyên tác bằng Hán văn của thiền sư Tăng Xán với phần phiên âm tiếng Việt để cống hiến những độc giả thông thạo chữ Hán. Tín Tâm Minh đă được dịch ra nhiều thứ tiếng. V́ những dị đồng về ngôn ngữ và văn hóa nên dù bản dịch có thật hay cũng không thể ḥan ṭan tái tạo được nguyên bản. Có nhiều bản dịch ra Anh ngữ. Chúng tôi chọn bản phiên dịch của Gíao sư Richard B. Clarke, giám đốc của hai trung tâm thiền Amherst, Massachussets và Coventry, Connecticut. Tuy đôi khi ông Clarke không theo sát nguyên bản nhưng lời văn đặc biệt trong sáng và ư chính vẫn nguyên vẹn. Bản Pháp ngữ do trung tâm Thiền ở Genève, Thụy sĩ chuyễn dịch dựa trên bản dịch của ông Clarke mà dùng những danh từ phổ thông. Trước tiên là nguyên bản bằng chữ Hán tiếp theo bằng ba bản dịch Việt-Anh-Pháp. Sau đó, từng câu tiếng Hán được tŕnh bày với phần dịch ra Việt-Anh- Pháp để độc giả dễ dàng tham khảo

 

Dương Gia

01 - 2003

Tín Tâm Minh

Tin Vào Tâm

Verses on the Faith-Mind

Incrit sur la foi en l’esprit

 

 

1.                ,

Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch.

Đạo lớn không khó với ai không phân biệt.

The Great Way is not difficult for those who have no preferences.

La voie n’est pas difficile pour ceux qui sont sans attente.

 

2.               但莫 , .

Đản mạc tăng ái, động nhiên minh bạch.

Không c̣n yêu ghét, th́ mọi sự đều sáng tỏ, minh bạch.

When love and hate are both absent, everything becomes clear and undistinguished.

Quand les sentiments d’amour et de haine sont absents, tout devient clair et limpide.

 

3.               毫厘 ,

Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách.

 Chỉ một thoáng phê phán cũng khiến đất trời xa nhau vô tận.

 Make the smallest distinction, however, and heaven and earth are set infinitely apart.

 Dès qu’il se crée dans l’esprit, ne serait-ce qu’un semblant de jugement, une distance infinite sépare le ciel de la terre.

 

4.                  欲得 , 順逆    

 Dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghich.

Muốn đạt chân lư th́ tránh xét đoán phải trái.

If you wish to see the truth then hold no opinion for or against.

Si nous souhaitons voir la vérité, n’entretenons pas le jugement.

 

5.                     , 為心  

  Vi thuận tương tranh, thị vi tâm bệnh.

Bận rộn với đúng sai là bệnh của tâm.

The struggle of what one likes and what one dislikes is the desease of the mind.

S’établir dans un combat du vrai contre le faux aboutit inévitablement à l’affection de l’esprit.

 

6.                    不識 ,   

 Bất thức huyền chỉ, đồ lao niệm tĩnh.

Chưa hiểu ư nghĩa của sự vật th́ tâm c̣n bất an.

When the deep meaning of things is not understood, the mind’s essential peace is disturbed to no avail.

Aussi longtemps que les sens profond des choses n’est pas compris, vouloir pacifier son esprit est chose vaine.

 

7.                    圓同 ,   

 Viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư.

Đường đạo hoàn hảo như không gian, không thiếu cũng không thừa.

The way is perfect like vast space where nothing is lacking and nothing is in excess.

La voie est aussi parfaite que le cosmos, sans superflu ni carence.

 

8.                   良由 ,    

 Lương do thủ xả, sở dĩ bất như.

Chính v́ cứ khẳng định hoặc phủ nhận nên chẳng bao giờ nhận được thực chất của sự vật.

Indeed, it is due to our choosing to accept or reject that we do not see the true nature of things.

C’est notre volonté intransigeante de suivre nos propres penchants qui nous empêche de voir la vraie nature des choses.

 

9.                  莫逐 ,     

 Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhẫn.

Chẳng nên vướng mắc vào ngoại vật hoặc đắm ḿnh vào cảnh không bên trong.

Live neither in the entanglements of outer things, nor in inner feelings of emptiness.

En mourrant à soi-même, par l’oubli de soi-même

 

10.                一種 ,    

Nhất chủng b́nh hoài, dẫn nhiên tự tận.

Ung dung tự tại mà chẳng cố gắng ḥa đồng với sự vật, th́ mọi quan niệm sai lầm sẽ tiêu tan.

Be serene without striving activity in the oneness of things and such erroneous views will disappear by themselves.

Nous trouverons la sérénité et la paix de l’unité.

 

11.                 止動 ,       

Chỉ động quy chỉ, chỉ cánh di động.

Càng muốn ngưng hoạt động để được an tịnh th́ càng vọng động.

When you try to stop activity to achieve passivity your very effort fills you with activity.

Si noue voulons arrêter toutes activités pour réaliser la tranquillité, tous nos efforts produiront de l’agitation.

 

12.                  唯滯 ,     

 Duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng.

Cứ đi từ thái cực  này sang thái cực khác th́ càng xa trạng thái đồng nhất.

As long as you remain in one extreme or the other you will never know Oneness.

Tant que nous sommes tiraillés dans les extrêmes, nous ne connaîtrons jamais la tranquillité.

 

13.                一種 , 兩處失       

 Nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công.

Không theo đạo nhất nguyên th́ bất luận hoạt động hay phủ nhận, cũng không đưa đến giác ngộ.

Those who do not live in the single Way fail in both activity and passivity, assertion and denial.

Hors de la Voie, les mérites contenus dans l’activité, la passivité, l’approbation et le déni sont perdus.

 

14.                  遣有 ,     

 Khiến hữu một hữu, tùng không bối không.

Phủ nhận thực chất của sự vật là không nắm được thực tại.

Công nhận sự vật không thật cũng không nắm được thực tại.

To deny the reality of things is to miss their reality; to assert the emptiness of things is to miss their reality.

Nier la realité, c’est s’y embourber, courir après la vacuité c’est s’en éloigner.

 

15.               多言 ,         

Đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng.

  Càng nghĩ càng bàn đến, th́ càng xa chân lư.

  The more you talk and think about it, the further astray you wander from the truth.

   Plus nous l’analysons et plus nous discourons à son sujet, plus nous nous éloignons de la vérité.

 

16.              絕言 ,

Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông

 Thôi nghĩ thôi bàn th́ sẽ hiểu được tất cả.

  Stop talking and thinking and there is nothing you will not be able to know.

  Tout est simple si nous arrêtons de discourir sur tout et d’analyser tout.

 

17.             歸根 ,      

Quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thất công.

  Trở về nguồn cội là t́m được thực chất. Chạy theo bên ngoài th́ không trở về nguồn được

  To return to the root is to find the meaning, but to pursue appearances is to miss the source.

  Retourner à la racine, c’est s’accorder avec le sens, courir après les civilités, c’est perdre l‘Origine.

 

18.                   須臾 ,

Tu du phản chiếu, thẳng khước tiền không.

   Ở giây phút giác ngộ, th́ vượt cả h́nh tướng lẫn hư không.

   At the moment of enlightenment there is a going beyond appearance and emptiness

   Si nous parvenons à l’illumination, même un instant alors civilité et vacuité sont transcendées.

 

19.               前空 ,    

Tiền không chuyển biến, giai do vọng kiến.

Ta coi những biến chuyển trong hư không là thực chỉ v́ c̣n tăm tối.

The changes that appear to occur in the empty world we call real only because of our ignorance.

 Par notre ignorance, les phénomènes qui nous semblent provenir du monde de la vacuité nous paraissent réels.

 

20.              不用 , .

Bất dụng cầu chon, duy tu tức kiến.

Chẳng nên đi t́m chân lư, chỉ cần từ bỏ mọi quan niệm.

Do not search for the truth, only cease to hold opinions

Il est inutile de rechercher le vrai, contentons-nous seulement de ne pas avoir de préjugés.

 

21.              二見 , 慎莫

Nhị kiến bất trụ, thận mạc truy tầm.

Chẳng nên trụ ở trạng thái nhị nguyên; hơn thế nữa, nên cẩn thận tránh xa thói quen này

Do not remain in the dualistic state; avoid such pursuits carefully

N’entretenons pas la dualité en cultivant nos préjugés.

 

22.              才有 , .

Tài hữu thị phi, phân nhiên thất tâm.

C̣n quyến luyến điều này điều nọ, c̣n phê phán đúng sai, th́ tâm sẽ rối lọan.

If there is a trace of this and that, the right and wrong, the Mind-essence will be lost in confusion.

Si en nous demeure, ne serait-ce qu’une infime notion de juste et de faux, de bien et de mal, alors notre esprit s’enlise dans la confusion.

 

23.              二由 ,

Nhị do nhất hữu, nhất diệc mạc thủ

Dù mọi đối nghịch nẩy sinh từ nhất nguyên, cũng không nên bám giữ ngay cả nhất nguyên.

Although all dualities come from the One, do not be attached even to this  One.

A l’origine de la dualité Il y a l’UN et pourtant il faudra ne pas nous y attacher.

 

24.               , .

Nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cữu.

Nếu trên đường đạo tâm không xao động, th́ chẳng có ǵ làm bận ḷng.

When mind exists undisturbed in the Way, nothing in the world can offend, and when a thing can no longer offend it ceases to exist in the old way.

Dans la Voie, quand l’esprit demeure dans la tranquillité, les dix milles dharmas inoffensifs ne nous touchent plus et alors le changement se produit.

 

25.               , 不心

Vô cữu vô pháp, bất sanh bất tâm.

Một khi sự vật không c̣n làm bận ḷng được, chúng không c̣n như xưa, không c̣n quyến luyến tư tưởng yêu ghét, cái tâm cũ không c̣n nữa.

When no discriminating thoughts arise, the old mind ceases to exist.

Quand vient le temps de la pensée non-discriminante, le vieil esprit meurt.

 

26.               ,

Năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm.

Khi không c̣n tư tưởng đối tượng, chủ thể suy tưởng cũng không c̣n. Khi không c̣n cái tâm, sự vật cũng không c̣n.

When thought objects vanish, the thinking-subject vanishes, as when the mind vanishes, objects vanish.

L’objet et le sujet disparaissent conjointement. Lorsque l’esprit s’efface, les objets s’effacent aussi.

 

27.              境由 ,

Cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng

V́ có chủ thể nên mới có sự vật đối tượng. V́ có sự vật nên mới có tâm chủ thể.

Things are objects because of the subject; the mind is such because of things

Il y a objet parce qu’il y a sujet ou esprit. L’esprit devient sujet parce qu’il y a l’objet.

 

28.              欲知 ,

Dục tri lưỡng đọan, nguyên thị nhất không.

Muốn hiểu được sự tương đối giữa chủ thể và đối tượng th́ phải biết rằng chúng cùng một tánh không.

Understand the relativity of these two and the basic reality: the unity of emptiness.

Si nous voulons comprendre la relativité du sujet et de l’objet, nous devons convener que les deux sont vacuité.

 

29.              一空 ,

Nhất không đồng lưỡng, tề hàm vạn tượng

Trong cái không, không thể phân biệt chủ thể và đối tượng. Chủ thể cũng như đối tượng chứa đựng trong nó toàn thể các hiện tượng.

In this Emptiness the two are indistinguishable and each contains in itself the whole world.

Dans la vacuité les deux sont sans caractéristique proper et contiennent chacun le monde dans sa totalité.

 

30.              不見 , 偏黨

Bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đảng.

 Nếu không phân biệt thô và tinh tế, th́ cũng sẽ không có thành kiến hoặc quan niệm.

 If you do not discriminate between coarse and fine you will not be tempted to prejudice and opinion.

 En ne faisant pas de différence enter le grossier et le subtil, nous évitons l’aveuglement et le sectarisme.

 

31.              大道 ,

Đại đạo thể khoan, vô dị vô nan.

 Sống theo đạo lớn không dễ cũng không khó.

 To live in the Great Way is neither easy nor difficult.

 Cheminer dans la Voie véritable, n’est ni facile, ni difficile.

 

32.              小見 ,

Tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyển tŕ.

Những ai có lối nh́n hạn hẹp thường sợ hăi và thiếu cương quyết. Càng vội vă, càng tiến chậm và càng bám víu thêm măi.

But those with limited views are fearful and irresolute: the faster they hurry, the slower they go, and clinging cannot be limited.

Mais ce qui ont un esprit bien arrêté sont contaminés par la crainte et le doute. Croyant être en mesure de brûler les étapes, finalement ils finissent par ce traîner. L’attachement ne connaît aucune mesure.

 

33.             執之 ,  

Chấp chi thất độ, tất nhập tà lộ.

Ngay cả bám giữ lấy ư tưởng giác ngộ cũng sai lầm.

Even to be attached to the idea of enlightenment is to go astray.

S’attacher à l’illumination, c’est aussi s’égarer.

 

34.              放之 ,

Phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ.

Cứ để mọi chuyện xẩy ra tự nhiên, th́ chẳng có đi hay ở.

Just let things be in their own way and there will be neither coming nor going.

Laissons les choses advenir et les agitations cesseront d’elles-mêmes.

 

35.               任性 ,    

Nhậm tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt năo.

Cứ theo bản tính tự nhiên th́ sẽ bước tự do không vướng ngại

Obey the nature of things (your own nature), and you will walk freely and undisturbed.

Conformons-nous à la nature des choses, dans ces conditions nous cheminerons tranquille et libre.

 

36.              繫念 , .

Hệ niệm quai chơn, hôn trầm bất hảo.

 Khi tư tưởng vướng bận, chân lư bị che phủ v́ mọi vật đều mờ ảo tăm tối.

 When thought is in bondage the thruth is hidden, for everything is murky and unclear.

 Quand l’esprit est sous influence, la vérité est bafouée par l’obscurantisme.

 

37.              不好 ,

Bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân.

 Phê phán chỉ làm mệt mỏi và đem đến khó khăn. Phân biệt chia rẽ th́ lợi ích ǵ?

 The burdensome practice of judging brings annoyance weariness. What bebefit can be derived from distinctions and separations?

 La fâcheuse tendance à devoir porter un jugement sur tout entraîne ennui et lassitude. Quels avantages tirons-nous en établissant des catégories?

 

38.             欲取 , 六塵 

Dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần.

 Muốn bước trên đường đạo nhất nguyên, chẳng nên ghét ngay cả thế giới của giác quan và tư tưởng.

 If you wish to move in the One Way do not dislike even the world of senses and ideas.

 Si nous desirons cheminer sur la voie de la non-dualité, il n’y aucune raison de détester le monde des sens, ni le monde de l’esprit.

 

39.               , .

Lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác.

 Thật vậy, hoàn toàn chấp nhận là thật sự giác ngộ.

 Indeed, to accept them fully is identical with true Enlightenment.

 Les accepter véritablement peut se comparer à l’illumination.

 

40.              智者 ,

Trí giả vô vi, ngu nhân tự phược.

 Hiền giả không ra công đạt mục đích.  Kẻ ngu xuẩn tự trói ḿnh.

The wise man strives for no goals but the foolish man fetters himself.

L’homme de sagesse ne poursuit aucun but, alors que l’idiot s’enchaîne lui-même.

 

41.             法無 ,

Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước.

 Chỉ có một chân lư, một đường đạo, một giới luật, không có nhiều. Kẻ mê muội v́ cần bám víu nên thích phân biệt.

 There is one Dharma, thuth, law, not many; distinctions arise from the clinging needs of the ignorant.

 Il y a un seul Dharma, pas plusieurs. Les qualificatifs naissent du besoin d’attachement des ignorants.

 

42.              將心 ,

Tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác.

 Đi t́m trí tuệ bằng cái tâm phân biệt là sai lầm lớn nhất.

 To seek Mind with the discriminating mind is the greatest of all mistakes.

 Chercher l’esprit avec un esprit purement analytique, n’est-ce pas là une erreur grossi ère?

 

43.               ,

Mê sanh tịch lọan, ngộ vô hào ác.

 Tĩnh và động đều do ảo tưởng. Kẻ giác ngộ không c̣n yêu ghét.

 Rest and unrest derive from illusion; with enlightenment there is no liking and disliking.

 L’illusion produit autant la tranquillité que la confusion. Prenons-en conscience sans penser à bien ou à mal.

 

44.              一切 , .

Nhất thiết nhị biên, lương do châm chước.

 V́ thiếu sáng suốt nên mới có đối đăi.

 All dualities come from ignorant inference.

 Toutes dualités résultent de déductions faites sous l’influence de l’ignorance.

 

45.              夢幻 ,

Mộng huyễn hư hoa, hà lao bả tróc.

  Chúng như hoa mộng trên trời. Có dại mới muốn nắm bắt lấy chúng.

  They are like dreams or flowers in the air; foolish try to grasp them.

  Elles sont semblables à des rêves, à des spectres et à des fleurs de vacuité. Pourquoi devrions-nous nous escrimer à vouloir les saisir?

 

46.             得失 , . 

Đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước.

  Phải từ bỏ những tư tưởng hơn thiệt, đúng sai tức thời.

  Gain and loss, right and wrong, such thoughts must finally be abolished at once.

  Gain et perte, vrai et faux, de telles considérations doivent être abandonnées.

 

47.              眼若 , 自除

Nhăn nhược bất thụy, chư mộng tự trừ.

  Không bao giờ ngủ th́ làm sao có mộng.

  If the eye never sleeps, all dreams will naturally cease.

Si nos yeux ne dorment pas, naturellement les rêves se dissipent.

 

48.             心若 ,  

Tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như.

  Cái tâm không phân biệt th́ vạn vật hiện hữu như thế, nghĩa là chúng có cùng một thực chất.

  If the mind makes no discriminations, the ten thousand things are as they are, of single essence.

  Si l’esprit ne crée pas la différence alors les dix mille choses sont ce qu’elles sont: Absolu, Unité.

 

49.              一如 ,

Nhất như thể huyền, ngột nhĩ vong duyên.

  Hiểu được bí mật của thực chất độc nhất này th́ thoát khỏi mọi vướng mắc.

  To understand the mystery of this One-essence is to be released from all entanglements.

  Comprendre cela, c’est se libérer de tout imbroglio.

 

50.              萬法 ,

Vạn pháp tề quán, qui phục tự nhiên.

  Nh́n được mọi vật như nhau th́ đạt được tinh túy của đại ngă.

  When all things are seen equally the timeless Self-essence is reached.

Quand toutes les choses sont vues avec équanimité, nous retournons à ce que nous avons toujours été.

 

51. 所以,

Dẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ.

 Không thể nào so sánh được khi ở trạng thái tự tại và không ràng buộc này.

 Comparisons or analogies are possible in this causeless, relationless state.

 Comparaison et analogie ne sont plus de mise dans cet état sans cause ni effet.

 

52.              止動 ,

Chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ.

 Quan sát cái động ở thế tĩnh và cái tĩnh ở thế động, th́ cả thế động lẫn thế tĩnh cùng biến đi.

 Consider movement stationary and the stationary in motion, and both the state of movement and the state of rest disappear.

 Examiner le mouvement dans l’immobilité, et l‘immobilité dans le mouvement, alors movement et immobilité disparaissent.

 

53.             兩既 ,  

Lưỡng kư bất thành, nhất hà hữu nhĩ.

 Khi những đối nghịch không c̣n, th́ trạng thái đồng nhất cũng không c̣n.

 When such dualities cease to exist Oneness itself cannot exist.

 Quand de telles dualités cessent d’exister, l’Unité ne peut exister.

 

54.              究竟 ,

Cứu cánh cùng cực, bất tồn quỹ tắc.

 Đến kết cục này th́ không thể áp dụng định luật nào được.

 To this ultimate finality no law or description applies.

 Finalement, cela ne régi par aucune loi ni par aucune règle.

 

55.              契心 ,

Khế tâm b́nh đẳng, sở tác câu tức.

 V́ cái tâm đồng nhất với đạo không cần cố gắng nữa.

 For the unified mind in accord with the Way all self-centered striving ceases.

 L’esprit pacifié en accord avec la Voie arrête tout movement égocentrique.

 

56.             狐疑 , 調  

Hồ nghi tận tịnh, chánh tín điều trực.

 Nghi ngờ và ngập ngừng tiêu tan. Sự thật sáng tỏ trong tâm.

 Doubts and irresolutions vanish and life in true faith is possible.

 Le doute et les hésitations s’arrêtent et apparaît la confiance juste.

 

57.              一切 ,

Nhất thiết bất lưu, vô khả kư ức.

 Trong một loáng không c̣n gông cùm. Không c̣n ǵ níu kéo, cũng không bám víu vào ǵ.

 With a single stroke we are freed from bondage, nothing clings to us and we hold nothing.

D’un seul coup, nous voilà libérés du joug de l’esclavage; plus rien ne s’attache à nous et nous ne sommes attachés à rien.

 

58.              虛明 ,

Hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực.

 Tất cả trống không, rơ ràng, tự sáng tỏ, không cần vận dụng đến trí.

 All is empty, clear, self-illuminating, with no exertion of the mind’s power.

 Tout est vacuité, clarté, s’illuminant tout naturellement sans user de la puissance de l’esprit.

 

59.               ,

Phi tư lượng xứ, thức t́nh nan trắc.

 Tư tưởng, cảm xúc, kiến thức và tưởng tượng không c̣n giá trị.

 Here thought, feeling, knowledge, and imagination are of no value.

 A ce stade-là, pensées, sentiments, connaissance et imagination n’ont plus aucune valeur.

 

60.               ,

Chân như pháp giới, vô tha vô tự.

 Trong cơi như thị này, chẳng c̣n ngă cũng chẳng c̣n cái ǵ không phải ngă.

 In this world of Suchness there is neither self nor other-than-self.

 Dans l‘Ainsité, il n’y a plus de moi, il n’y a plus de toi.

 

61.             要急 ,  

Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị.

 Đề sống ḥa hợp với thực tại này, mỗi khi ngờ vực th́ chỉ cần nói: “Không hai.”

 To come directly into harmony with this reality just simply say when doubts arise, “Not two.”

Pour entrer en harmonie avec cette réalité, il suffit de dire, lorsque survient le doute: “non deux.”

 

62.              不二 ,

Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung.

 Trong “không hai”, không có ǵ phân cách, không có ǵ bị loại ra ngoài.

 In this “not two” nothing is separate, nothing is excluded.

 Dans ce “non deux” rien n’est séparé, rien n’est exclu.

 

63.              十方 ,

Thập phương trí giả, giai nhập thứ tông.

 Bất luận khi nào hay ở đâu, giác ngộ là bước vào chân lư này.

 No matter when or where, enlightenment means entering this truth.

 Peu importe le moment ou le lieu, l’illumination veut dire que l’on a eu accès à cette vérité.

 

64.              宗非 ,

Tông phi xúc diên, nhất niệm vạn niên.

 Chân lư vượt khỏi thời thời gian và không gian dù thu hẹp hay nới rộng. Trong chân lư này, một tư tưởng dài muôn năm.

 And this truth is beyond extension or diminution in time or space, in it a single thought is ten thousand years.

 Cette vérité qui n’augmente ni ne diminue dans le temps et l’espace, si bien qu’une simple pensée équivaut à dix mille ans.

 

65.             無在 ,  

Vô tại bất tại, thập phương mục tiền.

 Hư vô ở đây hư vô ở kia. Thật ra, vũ trụ vô tận lúc nào cũng ở trước mắt.

 Emptiness here, Emptiness there, but the infinite universe stands always before our eyes.

 Vacuité ici, vacuité là-bas, qu’importe, l’univers infini est là devant nos yeux.

 

66.              極小 ,

Cực tiểu đồng đại, vong tuyệt cảnh giới.

 Vũ trụ hoặc vô cùng bát ngát hoặc vô cùng li ti.

 The universe is infinitely large and infinitely small.

 Cet univers est à la fois infiniment grand et infiniment petit.

 

67.              極大 ,

Cực đại đồng tiếu, bất kiến biên biểu.

 Cũng như nhau thôi v́ định nghĩa và biên giới đă tan ră.

 No difference, for definitions have vanished and no boundaries are seen.

 Aucune divergence, car toutes définitions sont caduques, il n’y a plus de limites.

 

68.               是無,    

Hữu tức thị vô, vô tức thị hữu.

 Đối với hiện hữu và không hiện hữu cũng vậy.

 So too with Being and non-Being.

L’être devient non-être, comme le non-être devient être.

 

69.              若不 ,

Nhược bất như thử, tất  bất như thủ.

Đừng phí thời giờ bàn căi hoặc nghi ngờ những sự việc không liên quan đến vấn đề này.

Don’t waste time in doubts and arguments that have nothing to do with this.

Ne gaspillons pas notre temps dans le doute et dans des raisonnements sans fondement.

 

70.              一即 ,

Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất.

Một vật hay vạn vật. Hăy đi giữa mọi sự vật mà không phân biệt.

One thing, all things: move among and intermingle, without distinction.

L’unité contient toutes choses, toutes choses en elles-mêmes sont unité.

 

71.             但能 ,  

Đàn năng như thị, hà lự bất tất.

Sống được như vậy th́ chẳng c̣n phải lo âu đến những ǵ không hoàn mỹ.

To live in this realization is to be without anxiety about non-perfection.

Si c’est ainsi, pouquoi se soucier de la non-perfection.

 

72.               ,

Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm.

Sống trong niềm tin này là bước trên đường dẫn tới nhất nguyên, v́ nhất nguyên đồng nhất với cái tâm tin tưởng.

To live in this faith is the road to non-duality, because the non-duality is one with the trusting mind.

Vivre dans la foi est la voie de la non-dualité, parce que la non-dualité est un avec l’esprit confiant.

 

73.              言語 , .

Ngôn ngữ đạo đọan, phi khứ lai kim.

Ngôn ngữ! Đạo vượt khỏi ngôn ngữ, v́ trên đường đạo không có hôm qua, không có ngày mai, không có hôm nay.

Words! The Way is beyond language, for in it there is no yesterday, no tomorrow, no today.

Paroles! La Voie est au-delà du verbe, car elle ne contient ni passé, ni present, ni futur.

 

(Back to Top - Trở lại từ đầu)


Phước Quế Publications